Všeobecné obchodné podmienky
pre nákup tovaru na internetovom obchode Game Your Mind

 

I. Základné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na všetky vzťahy založené medzi záujemcom o kúpu tovaru (ďalej len „kupujúci„) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovom sídle dostupnom na internetovej adrese www.gameyourmind.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „internetový obchod“) a prevádzkovateľom tohto internetového obchodu, ktorý je zároveň predávajúcim:

Obchodné meno: Mgr. Michal Vernarský
Miesto podnikania: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov
Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prešov, číslo živnostenského registra: 750-57000
IČO: 53619919
DIČ: 1121977483
E-mail: info@gameyourmind.sk
Telefonický kontakt: +421948786067
Adresa na doručovanie: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov
Webové sídlo: www.gameyourmind.sk
(ďalej len „predávajúci“)

 • Predávajúci je prevádzkovateľom vydavateľstva Game Your Mind, prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a zároveň osobou predávajúcou produkty distribuované vydavateľstvom Game Your Mind.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 • Kupujúci berie na vedomie, že obsah zverejnený na webovom sídle predávajúceho, značka „Game Your Mind“ a tovar predávaný predávajúcim najmä text, obrázky, fotografie, názvy diel a postáv (ďalej len „Autorský obsah“) je chránený autorským právom a súvisiacimi právnymi predpismi. Akékoľvek použitie Autorského obsahu najmä jeho rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia predávajúceho zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu je zodpovedá osoba povinná nahradiť spôsobenú škodu, prípadne môže byť zodpovedná za niektorý z trestných činov proti priemyselným právam a proti autorskému právu. Porušením zákazu sa môže zodpovedná osoba dopustiť vyvolávania nebezpečenstva zámeny alebo parazitovania na povesti podľa predpisov Obchodného zákonníka.
 • Komunikácia a doručovanie správ medzi stranami sa realizuje primárne prostredníctvom elektronickej pošty, použitím e-mailových adries zmluvných strán. V prípade ak je to potrebné, ktorákoľvek strana môže vykonať komunikácia aj formou listinnej zásielky na akúkoľvek známu adresu pre doručovanie druhej zmluvnej strany.

 

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 • Kupujúci vykoná objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom sídle predávajúceho. Kupujúci sa môže dobrovoľne prihlásiť aj na odber noviniek, na zasielanie ponúk a reklám od predávajúceho. Prihlásenie na odber noviniek nie je podmienkou pre vykonanie objednávky tovaru.
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky nedochádza automaticky k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 • K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde v momente, kedy predávajúci doručí na emailovú adresu kupujúceho potvrdenie objednávky.
 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.
 • Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
 • V prípade, ak došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

III. Informácie o tovare a cenách

 • Popis tovaru je uvedený na internetovom obchode predávajúceho. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Pre jednotlivú objednávku je záväzná cena uvedená v potvrdení objednávky doručenej na emailovú adresu kupujúceho.
 • V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade požiadavky kupujúceho o doručenie tovaru mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci osobitne stanoví náklady na dodanie, ktoré je kupujúci povinný uhradiť. Požiadavke na doručenie tovaru mimo územia Slovenskej republiky nemusí predávajúci vyhovieť.
 • Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne platobnou kartou,
  • prevodom na účet
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa v ďalšom texte rozumejú aj náklady na balenie a dodanie tovaru.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platobných platieb.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 • Tovar je kupujúcemu doručovaný:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil.
 • Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.
 • Predávajúci vynakladá všetko úsilie pre to, aby bol tovar dodaný do 3 dní od úhrady kúpnej ceny alebo do 3 dní od potvrdenia objednávky (v prípade úhrady kúpnej ceny dobierkou). Predávajúci sa zaväzuje najneskôr dodať tovar v lehote 15 dní od úhrady kúpnej ceny alebo do 15 dní od potvrdenia objednávky (v prípade úhrady kúpnej ceny dobierkou). Ak tovar nie je možné dodať v tejto lehote, predávajúci o tom kupujúceho bezodkladne informuje, a následne si zmluvné strany dojednajú náhradný termín dodania tovaru alebo má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, ak bola uhradená vopred.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Kupujúci má právo skontrolovať stav tovaru a jeho obalu pri doručení. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného / dodacieho listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, a po prevzatí tovaru, pričom rozhodujúci je moment kedy sú splnené obe uvedené podmienky. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

V. Reklamačný poriadok a Záručné podmienky

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • je tovar dodaný v zodpovedajúcom množstve a kvalite,
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z vád dodaného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 • Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene vytkol, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 • Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 • V prípade výskytu vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho niektorý z nasledovných nárokov z vád dodaného tovaru:
  • žiadať výmenu za nový tovar,
  • žiadať opravu tovaru,
  • uplatniť nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  • odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v nasledovnom odseku.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak tovar pre vadu nie je možné používať dohodnutým alebo predpokladaným spôsobom,
  • ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady tovaru),
  • pri väčšom počte vád tovaru (najmenej tri vady tovaru súčasne).
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, ktorý nárok z vád tovaru si kupujúci uplatňuje. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 • Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 • Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 • Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 • Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia – t.j. reklamácia) predávajúcemu.
 • Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 • Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak toto právo kupujúceho zanikne.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci má ako spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu za podmienok uvedených nižšie. Zároveň však platia výnimky z tohto práva na odstúpenie od zmluvy v prípadoch špecifikovaných nižšie.
 • Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a plynie od
  • okamihu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene,
  • okamihu prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  • okamihu prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa vyššie uvedeného odseku 3 článku VI. týchto obchodných podmienok.
 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytnutý predávajúcim nižšie v texte týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo poštovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.
 • Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom ako došlo k ich prijatiu. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. Ak je to možné, je vhodné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, najmä v prípade stolových hier kedy obal zároveň tvorí estetickú súčasť tovaru.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Vrátenie prostriedkov vykoná predávajúci v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom ako peňažné prostriedky prijal, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Informácia o možnosti spotrebiteľa
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

 • Vážený zákazník, ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás (ako predávajúceho) so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva.
 • Ak na Vašu vyššie uvedenú žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Výklad pojmov pre účely tohto článku obchodných podmienok a pre účely alternatívneho riešenia sporov:
  • spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
  • predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
  • alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu,
  • stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje,
  • orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,
  • subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený vyššie a ďalej oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (jedná sa o právnickú osobu založenú alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komoru zriadenú zákonom alebo záujmové združenie). Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 4 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 • Návrh musí obsahovať:
  • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • presné označenie predávajúceho,
  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 • Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 391/2015 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie je taktiež možné získať na ktoromkoľvek inšpektoráte SOI alebo u subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Platforma alternatívneho riešenie sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupná na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

VIII. Osobné údaje

 • Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje o kupujúcich iba v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na účely dovoleného týmito predpismi.
 • Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle predávajúceho na nasledovnej adrese: www.gameyourmind.sk

 

IX. Záverečné ustanovenie

 • Tieto obchodné podmienky a právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, pre taký prípad sa zmluvné strany dojednávajú, že ich vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté zo vzťahov upravených týmito obchodnými podmienkami budú rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či software-ové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti strán, ktoré vznikli počas doby účinnosti pôvodných obchodných podmienok, pred účinnosťou nového, zmeneného znenia obchodných podmienok.
 • Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22. 10. 2021.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY